A mund ta dërgoj dikë tjetër në haxh në vend të nënës?

0

Kam një pyetje që ka të bëjë me shkuarjen në haxh
Pyetja:

Vitin e kaluar baba im ish haxhi, Allahun e falënderon që ia ka mundësuar të shkojë për të parë vendin e shenjtë dhe për të përmbushur njërin prej obligimeve që kemi ndaj Allahut xh.sh. Po nëna ime nuk ka qenë dhe vëllai në këtë vit ka shpreh gatishmërinë të financojë që edhe për nënën të shkoj dikush në haxh. Pyetja ime është kjo. Kush ka të drejtë të shkojë për nënën time në haxh, Babai im nuk mundet më se është 74 vjeç.
Nëna, edhe kjo është e shtyrë në moshë, nuk di të falë namaz vetë (pasi nuk di të lexojë), vetëm kur jam në shtëpi unë i tregoj se si duhet falur, aplikon më shumë faljen e farzit të sabahut dhe akshamit, pasi nuk jam në shtëpi tërë ditën. Këtë e kemi parë si mënyra më e mirë për t’i bërë sexhde për Zotin.
Ndoshta e kam zgjatur pyetjen po desha t’ju njoh me gjithë situatën si është.
Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Është një veprim shumë i mirë që ju kujdeseni për prindërit tuaj, që të jenë sa më afër Krijuesit të tyre dhe t’i zbatojnë urdhrat e Tij, prandaj ju përgëzojmë për këtë dhe shpresojmë të vazhdoni ende me këtë pasi i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të thotë: “Prindërit janë dera e mesme e xhenetit. Pra, nëse dëshiron, humbe atë derë ose fitoje atë.” (Shënon Tirmidhiu, i cili ka thënë se hadithi është sahih)
Kushejri gjatë komentimit të këtij hadithi ka thënë: “…dera e mesme e xhenetit” ka për qëllim derën më të mirë të xhenetit.”

Pastaj gjithashtu në një hadith tjetër thuhet: “Xheneti është nën këmbët e nënës”.
Motër e nderuar, a ka ndonjë kujdes më të madh se sa të bëheni shkaktare që prindërit tuaj t’i kthehen Zotit të tyre? Prandaj ju këshillojmë që të mundoheni ta mësoni nënën tuaj ta falë namazin brenda mundësive që ka ajo, pasi Allahu është falës dhe nuk e ngarkon njeriun më shumë se sa ka mundësi që të përballojë.

Ndërsa në lidhje me dërgimin e dikujt tjetër në haxh në vend të nënës suaj themi se lejohet, nëse ajo është e moshuar ose e dobët dhe nuk mund të udhëtojë e t`i kryejë ritet të cilat kërkohen gjatë qëndrimit atje.
Personi i cili dërgohet si zëvendës për të kryer haxhin duhet që fillimisht ai vetë ta ketë të kryer haxhin, pastaj ta bëjë këtë për tjetrin. Nuk kërkohet ndonjë kriter tjetër sikurse të jetë i afërm i saj apo diçka tjetër. Me fjalë të tjera, mundet secili musliman ta bëjë këtë, por nëse në vend të tij shkon djali i saj, është më mirë, pasi me këtë krahas kryerjes së borxhit ai edhe tregon mirësjellje ndaj nënës së tij. Allahu e di më së miri!

Alaudin Abazi 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com