Kjo fjali është pjesë e një prej sureve të shkurtra të fundit të Kuranit, është ajeti numër 4 i sures…