1 – KUSH JE TI ? (Who Are You ?) Rashit Zylfiu

0

Kush je ti?

Të gjithë jemi nga Ademi dhe Ademi është nga dheu. Ky është fillimi dhe fundi.

Materia e krijimit tonë është dheu, i cili simbolizon qetësinë, dëlirësinë, modestinë, sinqeritetin dhe gjallërinë.

Kur njeriu arrin ta kuptojë realitetin e dheut, e njeh më mirë vetveten. Kur njeh vetveten, e adhuron Zotin, është modest, i sjellshëm me të gjithë, e kupton se është si të tjerët, nga dheu. Tani e di se kush është.

Ose do të jesh produktiv e paqeruajtës sikurse nëna jote tokë ose si gjyshi yt dhè, ose do të jesh i palulëzuar, nuk do të banohet tek ti dhe do të jesh çdoherë i thatë. Do të mbetesh vetëm ai që të tjerët do ta shkelin e do t’i hedhin ujë që të mos ngrihet pluhur.

Dheu i kujton njeriut që të mos bëhet mendjemadh, të jetë produktiv, aktiv dhe i gjallë në jetë. Ndoshta ai mundohet që me këmbën e tij të shkelë materien e vet, por të ketë kujdes dhe të shikojë se ku po shkel. Dheu ia kujton atij që të mos nënçmojë askënd sepse dheu nuk mund ta nënçmojë dheun.

Pasuria, pozita, prejardhja familjare, fisi shpeshherë bëjnë që të harrosh se kush je.

Të largohesh nga toka e t’i shikosh të tjerët sikur janë më të vegjël, më të dobët, më të varfër e më të prapambetur nuk është tjetër vetëm se të largohesh nga vetvetja.

T’u bësh të tjerëve padrejtësi, t’i shtypësh, mashtrosh, tradhtosh, gënjesh, përqeshësh e nënçmosh mos harro se është të shkelësh mbi veten tënde. Edhe ata janë prej dheu si ti.

Në rrugë, shkollë e administratë ti dëshiron të jesh i pari, por harron se me këtë shkel të tjerët, kurse në realitet po shkel veten tënde.

Ndërtimi i urave të komunikimit, largimit apo afrimit me të tjerët në bazë të lokalizmave është shenjë primitivizmi dhe e së kaluarës. Shembulli yt është sikurse dheu, me të cilin mund të krijosh art por edhe një gur balte për ta lënduar dikë.

Fillimi, të gjithë jemi nga dheu. Fundi, “dhe të gjithë në Ditën e Kiametit do t’i vijnë një nga një.” Merjem: 95.


________________________________________­­__________
Who are you?
All of us are from Adam, and Adam is from earth. This is the beginning and the end.
The substance of our creation is dust , which symbolizes peace, purity, modesty, sincerity and vivacity.
When someone achieves to understand the reality of the earth, he knows better himself. When he knows himself, he worships to God, is modest, polite with everyone and understands that it is like the others from the earth. Now I know who it is.
Or you will be productive of peacekeeping as your mother earth or soil your grandfather, or you will be bloomless and unsocialized , so always you will be dry. You will remain just as the others would infringe to you , and throw water to avoid dust rising .
The Soil reminds to people of not becoming haughtiness , conceited but to be productive, active and alive. Maybe he tries by his foot to trample its substance , but be careful and look where you will tread. The soil also reminds you the way that you dare not understimate anyone , because dust can not understimate the earth..
Wealth, position, family origine and the tribe often makes you to forget who you are.
Leaving the place of the others and looking the others as smaller, weaker, poorer and more backward is nothing else just denying yourself in a reality.
Behaving with the others unfairy, giving them pressure, deceiving and lying, bear in mind that you are trampling upon yourself. Even they are from earth too.On the road, school administration, you want to be first, but you forget that this will humiliate in reality yourself.
Building bridges of communication, removaling or approching with the others on base of the localisms is a sign of primitivism and of the past. Your example is as dust , that can create art but also a clay stone to hurt someone.
The beginning, all of us are from the earth.
The End “and everyone on the Day of Resurrection will come one by one.”
______________________________________
AUTOR & IDEA: RASHIT ZYLFIU
TEMA : KUSH JE TI? , WHO ARE YOU ?
PËRKTHEU NË ANGLISHT : BLERIM SHERIFI
TITRAT:RINOR SYLEJMANI
KAMERAMANË: EGËZON SYLEJMANI
MONTAZHI & POST PRODUCTION : EGËZON SYLEJMANI
REALIZOI: MENMEDIA PICTURES për SHENJA & NJËSHMËRIA
AUDIO: FLORIANT SALIHU
JANAR, 2015 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com