Një vit burg për policin që s’e kreu punën si duhet

0

Oficeri policor B.SH. është dënuar me një vit burgim, nga Gjykata Themelore në Ferizaj, për shkelje të detyrës zyrtare. Ky dënim është bërë publik të mërkurën, në orët e mbrëmjes nga Zyra për informim e kësaj Gjykate.
Kryetari i Trupit Gjykues i Departamentit të Krimeve të Rënda, në Gjykatën Themelore në Ferizaj, Agim Maliqi, ka marrë vendimin për gjykimin ndaj të akuzuarit B.Sh., oficer policor i suspenduar nga detyra në Stacionin Policor në Ferizaj. Përndryshe trupi gjykues në përbërje edhe nga gjyqtarët profesionist Arben Hoti dhe Hysnije Gashi, të akuzuarin e gjeti fajtor dhe i shqiptoi dënimet, për kryerjen e veprave penale: ushtrimi i ndikimit nga neni 431 par.1 të KPRK-së, duke i shqiptar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, kurse për veprën penale mos lajmërimi i veprave penale apo kryerësve të tyre nga neni 386 par.2 lidhur me par.1 nënpar.1.9 të KPRK-së, i shqiptoi denim burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj, ashtu që sipas dispozitave ligjore i shqiptoi dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti.

Ndryshe B.Sh., në cilësi të oficerit policor në Stacionin Policor në Ferizaj, u akuzua se mes datës 7 dhe 8 janar 2014, në Ferizaj, u kishte premtuar të pandehurve B.Sh. dhe L.M se do të ushtronte ndikim të padrejtë në vendimmarrje në kolegun e tij, policin hetues të Stacionit Policor në Ferizaj, për një rast të vjedhjes së rëndë të iniciuar ndaj tyre. Me këtë rast pas disa takimeve që kishte pasur me ta kishte kërkuar shumën e të hollave prej 200 euro, me qëllim që të shmangej procedura penale ndaj tyre. Për më shumë gjatë bisedave që kishte pasur, i pandehuri B.Sh me këta persona, kishte kuptuar se njëri nga ta posedonte armë të tipit AK-47, por megjithatë nuk e kishte lajmëruar këtë rast, ashtu siç duhej të vepronte në cilësinë e zyrtarit policor.

Ndërkohë në dënimin e shqiptuar të akuzuarit B.Sh. do t’i llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak, kurse pjesën tjetër të dënimit do ta vuaj pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë. Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 dite nga dita e pranimit te aktgjykimit. Ankesa iu drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt. 

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com