Agjencioni Kundër Korrupsionit i korruptuar?

0

AKK ka bërë shkelje ligjore me mos publikimin e regjistrave tё pasurisë

Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK), sipas Organizatws pwr Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet – Çohu, nё deklarimet e fundit tё drejtorit tё saj, Hasan Preteni, po mëton tё justifikojë mos publikimin e regjistrave tё pasurisë sё zyrtarëve tё lartë publik, duke u thirrur nё dispozitat e ligjit nё fuqi, si dhe duke u arsyetuar me vëllimin e punëve tё institucionit.
Lexojeni të plotë reagimin e organizatës Çohu:

Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK), nё deklarimet e fundit tё drejtorit tё saj, Hasan Preteni, po mëton tё justifikojë mos publikimin e regjistrave tё pasurisë sё zyrtarëve tё lartë publik, duke u thirrur nё dispozitat e ligjit nё fuqi, si dhe duke u arsyetuar me vëllimin e punëve tё institucionit.

Agjencia, me mënyrën se si po i qaset kësaj çështjeje, po e merr rolin e institucionit interpretues tё ligjit, dhe jo atё tё zbatuesit, qё ligji ia atribuon.

Nё kёtё kuadër, AKK-ja po bёnё ndërhyrje flagrante nё Ligjin pёr Deklarimin, Kontrollin dhe Prejardhjen e Pasurisë sё Zyrtarëve tё Lartë Publik, Deklarimin Kontrollin dhe Prejardhjen e Dhuratave pёr gjithë Personat Zyrtarë.

Nё fakt, AKK-ja, përveç se ka bёrё shkelje tё ligjit nё fuqi, duke mos i publikuar regjistrat e pasurisë brenda afatit tё përcaktuar ligjor, ka bёrё edhe njё thyerje tё re tё ligjit, duke u pozicionuar si institucion interpretues i ligjit dhe jo duke u kufizuar nё mandatin e saj ekskluziv zbatues.

Njëri ndër justifikimet kryesore tё AKK-sё, pёr mos publikim tё pasurisë lidhet me mënyrën se si ky institucion po e interpreton nenin 13, pika 1, tё ligjit për deklarimin tё pasurisë.

Ky nen thotë kështu: regjistrat e deklarimit të pasurisë duhet të publikohen në faqen e internetit të Agjencisë brenda afatit prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e kalimit të afatit për deklarim të pasurisë nga zyrtarët e lartë publik.

AKK-ja, sipas deklarimeve tё drejtorit Hasan Preteni, po pretendon se ligji lejon publikimin e pasurisë pas 60 ditё pune, nga data e përfundimit tё afatit pёr deklarim tё rregullt vjetor tё pasurisë, qё sipas ligjit, ёshtё data 31 mars e ҫdo viti kalendarik.

Ligji, nё tërësinë e tij, e posaçërisht nё nenin 13, pika 1, nuk e specifikon askund se afati i publikimit tё regjistrave tё pasurisë hyn brenda afatit kohor 60 ditё pune, por vetëm specifikon 60 ditё nga data e kalimit tё afatit pёr deklarim.

Nё kёtё kuadër, AKK-ja ka bёrё interpretim tё njëanshëm tё ligjit duke u pozicionuar si institucion interpretues i ligjit, e jo duke u kufizuar vetëm nё zbatimin e tij. Mandati i AKK-sё, si institucion i pavarur dhe sipas ligjit qё e themelon kёtё institucion, ёshtё ekskluzivisht i kufizuar nё zbatimin e ligjit dhe jo nё interpretimin e tij, gjë qё bёnё qё ky institucion tё shkelë mandatin e tij ligjor.

Argumenti se AKK-ja, ka bёrё shkelje tё ligjit pёr sa i përket afatit tё publikimit tё regjistrave tё pasurisë, mund tё dëshmohet edhe nga praktikat e viteve tё mёhershme tё saj pёr sa i pёrket kohёs se kur janё publikuar regjistrat e pasurisё.

Praktikat e deritashme kanë treguar se gjithmonë në ditёn e parё tё punёs sё muajit qershor ka filluar publikimi i pasurisë, sidomos i institucioneve qendrore si: kuvendi, qeveria, gjykata, prokuroritë…

Në vitin 2013, fillimi i publikimit të shumicës së regjistrave të pasurisë është me datën 3 qershor, ku janё publikuar 1900 regjistra tё pasurisë, ku përfshihen: Presidenca; Kuvendi; Qeveria; Gjykatat dhe Prokuroritë.

Nё vitin 2012, me datё 21 maj, janё publikuar regjistrat e pasurisë për 1400 zyrtarë, kurse me 5 qershor janё publikuar edhe 900 regjistra tjerё. Përderisa nё vitin 2010, mё 1 qershor, janё publikuar tё gjithë formularët e pasurisë sё zyrtarëve tё obliguar qё t’i deklarojnë.

Nё kёtё kontekst, praktika nga viti 2010 deri mё 2013, ka treguar se AKK-ja, përgjithësisht ka zbatuar normat e ligjit nё fuqi duke publikuar regjistrat e pasurisë sё zyrtarëve tё lartё publik brenda afatit tё paraparë ligjor, pra dita e parё e punës sё muajit qershor.

Por, nё kёtё vit zgjedhor, AKK-ja ka shkelë praktikën e saj kur ka vendosur që të mos i publikojë regjistrat e pasurisë brenda afatit tё përcaktuar ligjor.

Njё praktikë e tillё e AKK-sё, cenon integritetin dhe pavarësinë e këtij institucioni duke lejuar qё përmbushja e mandatit tё saj ligjor tё diktohet nga politika ditore.

Organizata ÇOHU! do tё kërkojë, pas konstituimit tё Kuvendit tё Republikës sё Kosovës dhe pas funksionalizimit tё Komisionit pёr Legjislacion, shqyrtimin e këtij vendimi dhe veprimi tё AKK-sё, përkitazi me ligjshmërinë e tij.

Share.

About Author

Leave A Reply

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
themekiller.com