Browsing: Informacione

Urdhri i parë i Islamit ishte: “Lexo”! Lexo! Lexo të vërtetën njerëzore, librin e gjithësisë,…